Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van
"ProGlove b.v.", gevestigd te Oss.

1) Algemeen

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden van ProGlove. B.V.

b) Afwijkingen in deze voorwaarden betekenen niet dat deze terzijde worden gesteld of dat afstand wordt gedaan van de rechten en verplichtingen in deze voorwaarden in andere gevallen.

c) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

d) In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met die van onze cliënten, gelden deze voorwaarden.


2) Offerte/Order/Orderbevestiging

a) Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b) Indien bij aanbiedingen onzerzijds monsters worden verstrekt, dan wel daarnaar wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn deze niet bepalend voor de te leveren samenstelling en/of kwaliteit.

c) Na ontvangst van een order wordt een orderbevestiging aan de cliënt gezonden. Deze orderbevestiging wordt geacht de enige juiste weergave van hetgeen wordt overeengekomen te bevatten, tenzij de cliënt binnen twee dagen na verzending daarvan, de inhoud ervan schriftelijk heeft ontkend.

d) Acceptatie van een orderbevestiging door de cliënt dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. Acceptaties mogen per email of fax worden toegezonden. ProGlove B.V. behoudt zich het recht voor om met de uitvoering van een opdracht te wachten totdat het ondertekende exemplaar van de ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen.

e) Na toezending van het artwork ontvangt de cliënt een proef van het te drukken artwork, een zogenaamde ‘Artwork Proof’, of een ‘pdf’ alvorens de opdracht wordt geproduceerd. Een proef product in de vorm van een gereed eindproduct is op aanvraag mogelijk.


3) Levering

a) Opgegeven levertijden zijn bij benadering en berekend vanaf de datum van goedkeuring van het artwork. Zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

b) Levering geschiedt op een door de opdrachtgever aan te geven adres. Levering van een opdracht vindt plaats ineens en op één adres (tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen).

c) De ontvanger is verplicht terstond na de lossing, de afleveringsbon voor ontvangst af te tekenen.

d) De ontvanger is gehouden bij de levering van de zaken tot keuring daarvan over te gaan. Alle aansprakelijkheid voor geleverde zaken is uitgesloten, indien niet binnen acht dagen na levering, melding is gemaakt van geconstateerde gebreken.

e) Goederen worden in standaardverpakking, afhankelijk van het product, en gestapeld op pallets met een hoogte van maximaal 2.30 meter geleverd, tenzij anders, schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.


4) Verzendkosten

a) Minimale afname is één overdoos (=10 x 100 handschoenen per overdoos).

b) Bij een afname van één of twee overdozen rekenen wij € 6,95 verzendkosten.

c) Vanaf 3 overdozen worden géén verzenkosten in rekening gebracht.


5) Prijs

a) Prijzen hebben betrekking op één exemplaar gereed product exclusief de eenmalige opzetkosten per order. Prijzen zijn exclusief vervoer (conditie ‘af fabriek’).

b) Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, vervoerskosten, invoerrechten, valutakoersen en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van overeenkomst.


6) Betaling

a) Netto betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

b) Indien de cliënt het niet eens is met onze factuur dienen klachten schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn heeft de cliënt zijn recht te protesteren verloren.

c) Na het verstrijken van de netto betalingstermijn zijn cliënten gehouden tot betaling van een rente van 1% per maand over alle bedragen die niet binnen die termijn zijn ontvangen.

d) Zolang de cliënt de geleverde zaken niet of niet volledig heeft voldaan blijven zij ons eigendom en zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd bedoelde zaken terug te nemen, in welk geval wij het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden en vergoeding te vorderen van geleden schade.

e) Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de cliënt zekerheid te verlangen - van aard en omvang als door ons te bepalen - voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de cliënt, zowel vóór als ná de nakoming van de betreffende overeenkomst.

f) Onverminderd het bepaalde onder f, verlangen wij van nieuwe klanten een aanbetaling op de prijs van de opdracht, naar gelang aard en omvang van de opdracht. Bij een volgende opdracht kan een aanbetaling van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. De te verlangen aanbetaling (percentage) wordt steeds vermeld in de offerte en de opdrachtbevestiging.

g) Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen conform de betalingsvoorwaarden, is cliënt van rechtswege in gebreke en gehouden tot betaling van de sub d genoemde rente en vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gericht op het verkrijgen van betaling.

h) Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de cliënt in ieder geval verschuldigd, wanneer voor de invordering een derde is ingeschakeld.

i) De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 750,--, exclusief de daarover verschuldigde BTW.


7) Overmacht

a) Indien vóór of tijdens de uitvoering van de  overeenkomst blijkt, dat (verdere) uitvoering ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel door overmacht of door van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke ons niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk moeilijker is, dan bij het aangaan der overeenkomst was te voorzien, hebben wij het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

b) Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd:
alle onvrijwillige bedrijfsstoringen en/of -belemmeringen zoals stormschade en andere natuurrampen; brand; belemmeringen door derden; gehele of gedeeltelijke werkstaking; uitsluitingen; oproer; oorlog of oorlogsgevaar in Nederland of elders; nagenoeg alle algemene ziekten van onze werknemers; in- of uitvoerverboden; belemmerende of bezwarende bepalingen van enige overheid in Nederland of elders; niet of niet-tijdige levering van goederen door onze leverancier en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of zeggenschap vallen.


8) Geschillen

a) Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden is het Nederlandse recht exclusief van toepassing.

b) Alle geschillen welke voortvloeien uit de rechtsverhoudingen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.